Green care/eläinavusteinen toiminta


Mitä Green Care on?

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä ammatillisesti.  

Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.
Kenelle luontoavusteisuus soveltuu?

•Asiakkaille, joille keskustelun rinnalle haetaan toiminnallisuutta tai yhteisöllisiä kokemuksia. Luontoavusteisten menetelmien toimivuudesta on hyviä kokemuksia kaikkien ikäryhmien ja monenlaisten kuntoutujaryhmien parissa. Green Care toimintaan on kehitetty myös monia sovelluksia erilaisia toimintarajoitteita omaaville ihmisille.

•Asiakkaille, joilla kuntoutumiseen liittyy motivaation ongelmia tai tarvetta uudenlaisten ajattelu- ja toimintatapojen löytämiseen. Uuden oppiminen ja työtaitojen harjoittelu mahdollistuu usein luontoympäristössä, jossa tarjolla on monentasoisia tehtäviä. Käytännön tuomat kokemukset voidaan ottaa keskusteluun ja käydä yhteisesti läpi niiden merkitystä.   

•Laitosympäristöissä luontoon liittyvät aktiviteetit tuovat normaalin arkielämän tunnetta ja antavat osallisuuden ja voimaantumisen mahdollisuuksia.

Lähde: Green Gare Finland Oy


Video lähde: Nordic nabs YouTube kanava
Eläinavusteinen toiminta:

Eläinavusteinen työ on yksi Green Care menetelmistä.

Tutkimuksissa on todettu, että jo pelkkä eläimen läsnäolo voi saada aikaan ihmisessä rauhoittavia vaikutuksia. Eläimen kosketus ja läheisyys tuovat lohtua ja tukea.Eläinavusteisessa toiminnassa voi olla mukana erilaisia eläimiä: esimerkiksi hevosia, koiria, kissoja, lampaita, kanoja

Eläinavusteinen toiminta (Animal Assisted Action, AAA) tähtää hyvinvoinnin parantamiseen, mutta se ei välttämättä ole terapian kaltaista tavoitteellista, strukturoitua toimintaa. Eläinavusteinen toiminta on terapiaa vapaamuotoisempaa ja sen tavoitteena on lähinnä virkistys, hyvin voinnin lisääminen, mielialan kohottaminen, ihmisen tukeminen, elämänlaadun nostaminen.


Tutkimuksissa on todettu, että jo pelkkä eläimen läsnäolo voi saada aikaan ihmisessä rauhoittavia vaikutuksia. Eläimen kosketus ja läheisyys tuovat lohtua ja tukea. Esimerkiksi lasten sairaalakokemuksia on voitu helpottaa ottamalla käyttöön eläinten luontaiset kyvyt elämänilon ja hyvänmielen tuojina.

•Rauhoittumista tukee eläinsuhteiden luotettavuus. Eläimen tarjoama lohtu ja läheisyys ovat jatkuvasti saatavilla. Niihin voi turvautua silloinkin, kun ihmissuhteissa on vaikeuksia.  

•Kommunikaatiota helpottaa osaltaan sanojen puuttuminen. Vuorovaikutus tapahtuu ruumiinkielellä, joka on sanallista vuorovaikutusta aidompaa ja suorempaa. Eläin ei myöskään arvioi ja luokittele ihmisiä sosiaalisen aseman ja ulkonäön perusteella. 

•Läsnäolo on eläimille luontevaa. Niiden muisti ja ajattelu toimivat pitkälti assosiaatioiden perusteella, kun taas ihmisellä on kyky siirtyä ajattelun ja tarinoiden varassa menneeseen ja tulevaan. 

•Ihmisen hyvinvointia tukee myös eläimen tuoma rytmitys päivään. Perustarpeet: ravinto, riittävä lepo ja liikunta ovat samanlaisia kuin ihmiselläkin. 

•Turvan ja luottamuksen ohella harjoitustilanteisiin liittyy samalla haasteellisuutta. Tämä yhdistelmä motivoi tehokkaasti uusien asioiden kokeiluun ja avaa siten mahdollisuuden uuden oppimiseen. Eläinavusteisuus ei ole aina vakavaa puurtamista, vaan usein myös jaettuja ilon ja naurun hetkiä. Näiden tukemana on oman tekemisen rajoja mahdollista lähteä laajentamaan.

•Eläimen hyvinvoinnista huolehtiminen on keskeinen eläinavusteisen toiminnan edellytys. Ainoastaan virkeä ja tasapainoinen eläin voi olla tukena asiakkaiden kuntoutumisessa. 

Meidän tilallamme käytössä on hevoset, lampaat, kanit.


Lähde: Green Care Finland Oy 

 Lisä tietoa


Meidät löytää Green Care Finland Oy sivuilta palvelun tuottajista.


Ohjaajina toimivat toimintaan koulutetut ohjaajat:

Virpi Hakulinen

Green Care hevostoimijapainotteinen luonto-ohjaaja (2014)


Jenna Kinnunen

Eläinavusteisen hyvinvointipalvelun toteuttaminen (2022)

Hevosalan tutkinnon osat:

Ravi ja ratsastus (2016)

Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen (2016)


Ota yhteyttä!

jkhevospalvelut@gmail.com


Kommentit